Sistema de Certificació UNWTO TedQual

 

Què és i què avalua?

És una certificació de caràcter voluntari que busca, a través de la definició d'uns estàndards mínims de qualitat per a l'ensenyament turístic, facilitar la millora permanent dels seus programes d'educació, formació i investigació en turisme. Per això el sistema considera cinc àmbits d'anàlisi, els quals avaluen aspectes tant interns com externs del programa, com ara la coherència del pla d'estudi, la infraestructura i l’equipament de suport pedagògic, les polítiques, les eines i els mecanismes de suport a la gestió administrativa, l’existència de mecanismes transparents per a la selecció del professorat, de condicions favorables per al seu desenvolupament professional, i la pertinència dels continguts del programa d'estudi respecte de les necessitats del sector turístic.

 

Qui la pot demanar?

La certificació UNWTO.TedQual la pot demanar qualsevol institució d'educació, de formació o  d’investigació en turisme que compti permanentment amb un o diversos programes de turisme.

El sistema certifica programes que com a mínim disposin d'una promoció de graduats.

 

Passos per a obtenir la certificació

1) Sol•licitud d’informació
Totes les institucions que desitgin certificar els seus programes d'educació, de formació o d’investigació en turisme d'acord amb els criteris establerts pel sistema de certificació UNWTO.TedQual han d’enviar una sol•licitud per escrit a la Fundació OMT.Themis a l’adreça de correu electrònic següent: tedqual@unwtothemis.org. Quan s’ha rebut la sol•licitud, la Fundació OMT.Themis envia, de forma gratuïta, informació sobre el sistema de certificació juntament amb un formulari de preinscripció. 

 
2) Preinscripció 
 Qualsevol institució interessada a certificar ha de demanar per escrit que se la  inclogui formalment en el sistema de certificació TedQual i adjuntar el formulari de preinscripció degudament emplenat. Aquest procediment no és una mera formalitat burocràtica, sinó que permet detectar, des del principi, qualsevol possible incompatibilitat o problema que pugui afectar el procés de certificació. La Fundació OMT.Themis comprovarà la sol•licitud i decidirà, en un termini màxim de 7 dies, si l'accepta o no l’accepta.
 

3) L’admissió en el procés d'auditoria 
 Si la sol•licitud és acceptada, la institució haurà de pagar la quota d'inscripció, que serà deduïda del total de despeses de certificació al moment de pagar l'auditoria. Quan s’han rebut els formularis de preinscripció i de pagament, la Fundació OMT.Themis assigna un expert independent -el qual forma part de l'equip d'auditors UNWTO.TedQual- perquè dugui a terme l’auditoria dels programes corresponents d'educació, de formació o d’investigació en turisme.


4) Auditoria
Quan s’hagin acordat les condicions de l'auditoria, la institució haurà d’efectuar el pagament (deduint l'import de la preinscripció). Tan aviat com es rebi el pagament, la Fundació OMT.Themis enviarà a la institució (normalment en format electrònic) el manual de procediments i un exemple de cas pràctic. Quan la institució ha rebut tota la informació, es pot decidir si vol:
 
- Procedir immediatament.
- Aturar el procés per un màxim de 60 dies per preparar millor l'auditoria.
- Anul•lar totalment el procés abans que comenci l'auditoria. En aquest cas, si OMT.Themis rep una comunicació per escrit com a mínim tres setmanes abans que l'auditoria comenci, el pagament de les despeses d'auditoria es reemborsarà deduint un 25% de taxa per despeses administratives i bancàries.

Posteriorment, en els terminis i les condicions convinguts, es durà a terme l'auditoria. La institució haurà de proporcionar la documentació necessària i facilitar-ne, segons s’ha acordat, l’elaboració. Tota la informació es tractarà amb la màxima confidencialitat.


5) Certificació
Després d'haver dut a terme l'auditoria, l'auditor enviarà l'informe a la Fundació OMT.Themis que, al seu torn, el remetrà al Comitè de Certificació TedQual perquè l‘avaluï. Una vegada que el Comitè ha conclòs l’avaluació, la Fundació OMT.Themis prepararà el postinforme d’auditoria i informarà a la institució del resultat. En el cas d'un resultat favorable, el programa obté el segell de qualitat UNWTO.TedQual per a un període que ha de definir el Comitè de Certificació UNWTO.TedQual. En cas contrari, i en el termini màxim de 6 mesos, es podrà efectuar una reauditoria, la qual tindrà un cost inferior (50%) del valor inicial.

Independentment que la institució obtingui un resultat positiu o negatiu de certificació, la Fundació OMT.Themis li enviarà un postinforme d'auditoria amb les recomanacions respectives.