Voluntaris en Acció!

Objectiu de Volunteers
Volunteers constitueix un servei d'alt valor afegit amb la finalitat d‘identificar professionals que puguin oferir serveis i dur a terme una àmplia varietat de tasques especialitzades perquè col•laboren en projectes de turisme i desenvolupament de l'OMT o d’altres organismes internacionals.
 
Aquest Programa contribueix al desenvolupament sostenible a través del turisme i promou la integració de voluntaris en projectes de desenvolupament perquè hi aportin els seus coneixements treballant al servei de l'equip tècnic encarregat de dur a terme aquestes iniciatives. 
 
Cos de Voluntaris
El Cos de Voluntaris està compost per professionals que han rebut capacitació en desenvolupament i reducció de la pobresa a través de la Fundació OMT.Themis, que tenen en comú una alta vocació de servei, compromís i solidaritat.

Actuament aquest cos està compost per més de 100 professionals, molts d’aquests professionals amb una carrera consolidada, procedents de tots els continents, amb edats compreses entre 22 i 55 anys, i pertanyents a disciplines tan diverses com:
- Professionals del turisme amb experiència en restauració, hoteleria, agències de viatge i gestió pública del turisme
- Administració d'empreses
- Docents i formadors
- Urbanisme
- Arquitectura
- Medi ambient
- Finances
- Antropologia
- Disseny
- Màrqueting, etc. 
  
Treball en terreny
Els integrants del Cos de Voluntaris poden formar part d'una àmplia varietat de projectes i exercir tasques de disseny, implementació i seguiment en activitats com:
- Capacitació en diverses àrees
- Disseny de productes
- Gestió financera d'una microempresa
- Disseny, avaluació i seguiment de projectes
- Realització de diagnòstics i avaluació de recursos
- Inventaris turístics
- Posada en marxa d'una oficina d'informació turística a escala municipal
- Desenvolupament de microempreses artesanals
- Accions de promoció turística: desenvolupament de pàgines web, material promocional, etc.
- Desenvolupament i implementació de senyalització turística
- Creació i integració de microempreses en la cadena de valor del turisme: subministraments
- Millora de la imatge urbana i turística municipal
- Suport a petits establiments hotelers i de restauració en tècniques d'atenció al client, imatge, higiene, productes, comercialització, etc. 
  
Integració de voluntaris a projectes
Els organismes que desitgin integrar voluntaris en els seus projectes de desenvolupament es poden posar en contacte amb la Fundació OMT.Themis i indicar:
 
• Descripció del projecte, incloent referències al país o la regió on es desenvolupa, contraparts i equip tècnic que gestiona el projecte.
• Necessitats que es volen cobrir a través de la participació de voluntaris.
• Una aproximació al perfil i nombre de voluntaris que s'estimen necessaris.
 
La Fundació OMT.Themis fa una preselecció de candidats que acaba de definir amb l'organisme sol•licitant i després els integra al projecte. La Fundació durà a terme després un seguiment del desenvolupament del voluntari conjuntament amb l’organisme sol•licitant. 
   
Aspectes financers
Els voluntaris estan motivats per un esperit de servei i solidaritat, que busquen consolidar a través d'una experiència professional i personal molt enriquidora, sense rebre compensació econòmica per la seva tasca.
 
Perquè participin en els projectes s’ha de preveure: transport des del seu lloc de residència, transports interns, allotjament i manutenció durant la seva participació en el projecte.
 
Els recursos necessaris per cobrir aquests costos poden provenir de:
- Recursos propis de l’organisme sol•licitant
- Facilitats que ofereixi el país amfitrió del projecte
- Recursos provinents de fons de cooperació internacional
 

Download PDF