Beca Màster OMT-UOC Estratègia i Gestió Sostenible de les Destinacions Turístiques - Edició 2017 -

INFORMACIÓ PERSONAL / INFORMACIÓN PERSONAL
IDIOMES / IDIOMAS
Excel·lent / ExcelenteFluït / FluidoRegularNo
Espanyol / Español
Català / Catalán
Francès / Francés
Anglès / Inglés
Excel·lent / ExcelenteFluït / FluidoRegularNo
Espanyol / Español
Català / Catalán
Francès / Francés
Anglès / Inglés
Portuguès / Portugués
INFORMACIÓ PROFESSIONAL / INFORMACIÓN PROFESIONAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA / DOCUMENTACIÓN NECESARIA

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona interessada que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer de la Fundació OMT.Themis, gestionat per la mateixa, la finalitat del qual és l’enviament d’informació relativa a la iniciativa a la qual s’ha inscrit i a les activitats futures dels programes d’educació i formació de l’esmentada fundació. Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és info@unwtothemis.org. És obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

De conformidad con la Ley 15/2003 calificada de protección de datos personales del 18 de diciembre, se informa a la persona interesada que sus datos personales pasarán a formar parte del fichero de la Fundación OMT.Themis gestionado por la misma, finalidad del cual es el intercambio de información relativa a la iniciativa a la que se ha inscrito y a actividades futuras de los programas de educación y formación de la mencionada fundación. Así mismo, se informa a la persona interesada que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición ante el responsable del fichero a través del correo electrónico info@unwtothemis.org. Es obligación del usuario mantener actualizados los datos de forma que correspondan a la realidad en todo momento.